Cairngruppen i Danmark | Nyheder og Aktiviteter

Referat af racemøde i Cairngruppen, den 30. oktober 2011:
Til racemødet var de 27 tilmeldte personer til stede.
Dirigent: Peter Nielsen.
Dagsorden:
Velkomst.
Beretning.
Økonomi.
Årbogen.
Årsafslutning for 2011.
Sundhedsudvalget.

Indkommet forslag til afstemning:
Alle pokaler bortfalder i de år, hvor konkurrencen om Årets cairnî terrier ikke afholdes.

Indkomne forslag til debat:
1) Hvalpelister.
2) Årspokaler + bøger samt kriterier for at vinde pokalerne.

Evt.

Ad Velkomst:
Velkomst ved racerepræsentant John Jensen.

John Jensen bød endvidere velkommen til formanden for Dansk Terrier Klub, Peter Nielsen, som havde påtaget sig opgaven som dirigent, idet der havde været udtrykt ønske om en neutral dirigent i forbindelse med dagens racemøde.

Ad Beretning:
John Jensen fremlagde årets beretning.

Årbogen:
John Jensen oplyste, at et af Cairngruppens største aktiver er årbogen, men desværre er der solgt for få antal eksemplarer i forholdt til det trykte oplag.
Det blev oplyst, at der er mere end 100 årbøger tilbage. Det samme gælder sidste års årbog. Så næste års oplag foreslås begrænset, og der bør søgt opnået en eventuel aftale med forlaget.

Samtlige dommere får udleveret en årbog. Der er solgt ca. 18 bøger til udlandet, dog flest til Finland. Der er absolut ingen økonomi i at sælge årbøgerne til udlandet, da forsendelsen er meget omkost≠nings≠tung.

Cairnskuerne:
Siden sidste racemøde, har der i maj måned 2011 været afholdt de to årlige cairnskuer over samme weekend, desværre i en konfirmations-week-end, så deltagerantallet blev ikke så højt som forventet  50 tilmeldte i Jylland og 32 tilmeldte på Sjælland. Henset til, at mødepræmierne var lidt for dyre, rejseudgifter til dommeren, diæter m.v. har der været et underskud på ca. kr. 5.500,- i forbindelse med skuernes afholdelse.

I perioden op til det Sjællandske Skue har der været afholdt workshops, en form for ringtræning, hvor deltagerne hjalp og kommenterede hinandens handling m.v.

Spordag:
På Vestsiden har der været afholdt spordag v/Charlotte Mikkelsen - et rigtig spændende arrangement med fin tilslutning. En sådan spordag foreslås afholdt igen næste år, også meget gerne på Sjælland.

Cairngruppen Øst og Vest:
I aktivitetsgrupperne har der været afholdt adskillige møder for at drøfte arrangementerne/skuerne, og der vil i dag efter dette møde blive afholdt et kort fælles møde for begge grupper, Øst og Vest, med henblik på bl.a. at evaluere de senest afholdte skuer samt aftale nærmere om næste års skuer.

Sundhedsudvalget:
Vores Sundhedsudvalg er også meget aktivt, og der kommer nyt fra udvalget senere på dagsordenen.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden opdateres jævnlig af Ghita Jensen med mange fine informationer.

Kriterier/regler for optagelse i årbogen:
I Terrier Nyt har kriterierne/reglerne for optagelse i årbogen været til afstemning, jf. sidste racemøde. Afstemningen gik på, om ejeren af hver enkelt cairn terrier skulle være medlem af Dansk Terrier Klub, eller om det var nok, at opdrætteren var medlem af Dansk Terrierklub. Afstemningen viste, at det er nok, at opdrætteren er medlem, hvilket er gældende fra udstillingsåret 2012.

Årskonkurrence:
Det har også været til afstemning, hvorvidt vi skal have en årskonkurrence om årets cairn terrier i 2012. Afstemningen viste, at årskonkurrencen om årets cairn terrier bliver genindført. Resultatet for afstemningen blev 20 stemmer for og 6 stemmer imod.

Dommerønsker:
På opfordring efter sidste racemødet har John Jensen modtaget flere dommerønsker, som er videresendt til Dansk Terrier Klubs Udstillingsudvalg. Udstillingsudvalget har dog gjort opmærksom på, at tilmeldingstallet for cairn terrier er ved at være så lavt, at racen ikke skal forvente at få samme antal specialdommere som tidligere. Et problem, der er gældende for næsten alle racer, at tilmeldingstallene er faldende.

Dommerkritikker
:
John Jensen har overvejet at udarbejde en dommerundersøgelse af de forskellige dommerkommentarer på baggrund af dommerkritikkerne for at søge oplyst, om der var generelle årsager, som man skulle være opmærksom på i forbindelse med racen, f.eks. temperament, eksteriørmæssige forhold, pels m.v. John Jensen bestilte dommerkritik på Cairngruppens vegne, hvilket der fra Terrier Klubbens bestyrelses vegne er blevet protesteret imod, idet bestyrelsen mente, at John Jensen selv skulle afholde denne udgift. Konklusionen blev, at det skal op til afstemning på racemødet, såfremt Cairngruppen skal afholde denne udgift. Konklusionen på denne afstemningen ses nedenfor under "Evt.".

Der var endvidere drøftelser omkring de dommerkritikker, man kan købe hos Dansk Terrier Klub, herunder omkostningerne i forbindelse med udsendelse.

Søren Thomsen tilkendegav, at var et godt initiativ, at dommerne blev bedt om at fremsende rapport efter at have dømt racen, og at denne rapport kan læses på hjemmesiden i forbindelse med udstillingsresultatet.

Udstillingstal/registreringstal:
John Jensen oplyste, at det ikke kun er udstillingstallene, men også registreringstallene, der er stærkt faldende, hvilket giver et stort problem for DKK og dermed også for os. DKK har i den forbindelse afholdt tre møder rundt om i landet for interesserede opdrættere/medlemmer, hvor de mulige tiltag blev drøftet, og der blev efterlyst yderligere ideer. Ligeledes har der været afholdt møder med klubberne vedrørende dette. Det blev oplyst, at der ikke ses at blive registreret flere hvalpe i andre klubber.

Formand Peter Nielsen, der er Dansk Terrier Klubs talsmand, har været indkaldt til ekstraordinært møde i formandsklubben vedrørende nye tiltag i DKK. Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DKK.

Peter Nielsen oplyste endvidere, at flere har fået løftet pegefinger over antallet af de antal kuld, der trækkes på tæverne, og at der i nogle tilfælde er nedlagt avlsforbud. Opdrætterne opfordres til at sørge for opdatering af hvalpelisten hos Dansk Terrier Klub, så snart hvalpene er solgt.

Camilla Jay forespurgte til, hvorvidt det er muligt generelt at afgive stemmer pr. mail i stedet for via stemmeseddel med almindelig post. Peter Nielsen oplyste, at dette p.t. ikke er muligt, men at han gerne vil undersøge dette forhold, men oplyste samtidig, at det ville kræve en ændring af Dansk Terrier Klubs love.

Ad Økonomi:
Årsregnskabet for det tidligere år blev godkendt på sidste racemøde. Regnskabet, der blev overdraget fra tidligere racerepræsentant, Mette Toft, udviste et overskud på kr. 67.000,-, efter at udgifter til årsafslutningen og årbogen var blevet betalt.

Årets skuer udviste, som ovenfor nævnt, et underskud på ca. kr. 5.500,-. Endvidere blev det oplyst, at racemødet ikke hænger sammen økonomisk. Det giver et underskud på ca. kr. 6.000,-. Der er blevet indkøbt et DKK-udstillingstelt til ca. kr. 1.800,-, ligesom der er blevet tildelt Ghita Jensen, Cairngruppen Øst, et beløb til dækning af broafgift.

Ad Årbog:
Kriterierne for optagelse til årbogen, fremgår af Cairngruppens hjemmeside. Der trykkes 400 årbøger. De annoncer, der indrykkes i årbogen, dækker produktionen, således at de bøger, der sælges, udgør et over≠skud, som tilgår Cairngruppen.

Michael W. Andreasen, som har stået for det store arbejde med opsætning årbogen i mange år, har ønsket at blive fritaget for arbejdet, og John Jensen har kontaktet Berit Rosenfeldt med henblik på overtagelse af opgaven. Berit Rosenfeldt har sagt JA til opgaven.

Ghita Jensen oplyste, at oplysningerne løbende bliver opdateret. Ghita Jensen oplyser endvidere, at man skal være opmærksom på den overordnede regel, at såfremt en hund skal modtage pokal eller roset, skal hundeejeren være medlem af Dansk Terrier Klub.

Niels Borg-Østerlin spurgte til, om man har overvejet for- og bagside på årbogen, når man i år ikke har Årets Cairn. Forskellige forslag var oppe at vende, men et endelig resultat blev ikke opnået.

Oplaget for årbogen synes for stort. Det er i alles interesse, at bøgerne bliver omsat, vær opmærksom på evt. at medtage årbøger med til udlandet i forbindelse med udstillinger eller spørge udenlandske kennelkontakter. Flere opdrætterne opfordres til at købe en portion årbøger og videregive dem til deres hvalpekunder. Der var en kort drøftelse om, hvor mange af de tilstedeværende, der køber årbogen eller ej, og det foreslås, at årbogen gøres mere interessant for de enkelte hvalpekøbere, der skal tilføjes et mere jordnært indhold med flere informationer.

Det forslås, at Cairngruppen nedsætter en udvalg, der gør årbogen mere interessant, jf. nedenfor under "Evt.".

Ad Årsafslutning for 2011:
Der blev givet ros til Mette Toft og Brita Thomsen for de sidste års arrangementer i forbindelse med årsafslutningerne.

Årsafslutningen 2011 foreslås afholdt i forbindelse med årets første udstilling i 2012 i Fredericia (lørdag aften). Det bemærkes, at såfremt årsafslutningen afholdes i forbindelse med en udstilling, vil det nedbringe omkostninger og måske vil lokke flere menige med.

John Jensen oplyste, at den gamle pokal, Troífæet, vil blive gen≠indført. Det er en pokal, der i tidernes morgen er indstillet af Cairngruppen Vest. Pokalen skal tildeles en, som har gjort sig særligt, morsomt bemærket i løbet af året på en udstilling, eller ved et cairn-arrangement. Der opfordres til, at indsende forslag til indstilling til denne pokal, der skal medfølge et billede af situationen.

Igen i år uddeles Humørpokalen, der opfordres også til at indsende forslag til indstilling til denne pokal.

Ad Sundhedsudvalget:
Anne-Mette Borg-Østerlin gennemgik årets aktiviteter i Sundhedsudvalget. Det blev oplyst, at der var udsendt erindrings-mails til de opdrættere, der mangler at indsende sundhedsattester for 2009.

Ghita Jensen tilføjede, at der nu kan indberettes online.

Helle Busk opfordrede til at indberette opdrættererklæringer, hvis det var svært at indhente oplysningerne hos hvalpekøberne - jo flere oplysninger, jo bedre.

Charlotte Mikkelsen foreslog, at man kunne opfordre hvalpekøberne til at medbringe sundhedsbøger fra dyrlægen til opdrætterne i forbindelse med evt. trim hos opdrætteren.

Næste møde i Sundhedsudvalget er aftalt i 2012.

Ad Indkomne forslag til afstemning:
I år er det vedtaget, at der ikke er nogen årskonkurrence, for så vidt angår Årets Cairn Terrier og Årets Cairn Terrier i modsat køn. Alle øvrige pokaler bliver i år uddelt, undtagen de 2 pokaler til årets han og tæve.

Det indkomne forslag indebærer, at der slet ikke uddeles nogen pokaler i fremtidige år, hvor konkurrencen om årets cairn heller ikke afholdes. Dette gælder ikke Humørpokalen og Tro-fæ-pokalen, da disse pokaler ikke er pointafhængige.

Bent Thomsen bemærkede, om der har været overvejelser omkring de mennesker, som udsætter pokalerne. Hvad gør vi med pokalerne? John Jensen tilføjer, at racegrupperne har ret til at stemme om pokalernes uddeling.

Resultatet på den skriftlige afstemning vedrørende det indkomne forslag til afstemning om Alle pokaler bortfalder i det år, hvor konkurrencen om Årets cairn terrier ikke afholdes var som følger:

NEJ: 1 stemme.
BLANK: 2 stemmer,
JA: 24 stemmer.

Konklusionen på afstemningen: Hvis vi ikke har en konkurrence om årets cairn terrier, bortfalder samtlige andre pokaler.

Ad Hvalpelister:
Ghita Jensen opfordrer opdrætterne til få fjernet hvalpe fra hvalpelisten, så snart hvalpene er solgt. Tænk kollegialt, se venligst at få fjernet hvalpene fra listen, så snart de er solgt.

John Jensen tilføjede, at man kunne undersøge, hvorvidt man kunne indsætte gamle hunde/ældre hvalpe, som søger et nyt hjem på Cairngruppens hjemmeside. Peter Nielsen tilføjede, at det kunne overvejes, at opdele Opslagstavlen på Terrier Klubbens hjemmeside.

Lotte Thomsen spurgte Peter Nielsen, hvorvidt det kunne tænkes, at der kunne laves en hvalpeliste på cairn terrierens hjemmeside. Hertil svarede Peter Nielsen, at der ikke forefindes hvalpelister andre steder end på Dansk Terrier Klubs hjemmeside. Forslag herom må indsendes til Dansk Terrier Klubs bestyrelse.

Søren Thomsen foreslog, at man på Cairngruppens egen hjemmeside indsætter link til Dansk Terrier Klub og DKKís hvalpelister. Ghita Jensen undersøger, hvor det passende kan placeres.

Ad Årspokaler + bøger samt kriterier for at vinde pokalerne:
Lotte Thomsen er fremkommet med ovennævnte forslag til debat, da hun mener, at hjemmesiden med hensyn til kriterier for at vinde årspokaler/bøger bør opdateres tidligere på året.

Det indskærpes kraftigt, at pokalerne/bøgerne skal afleveres inden årsafslutningen. Det er ikke rimeligt, at pokalerne ikke kan uddeles til de nye pokalmodtagere, blot fordi de tidligere modtagere har glemt at aflevere dem.

Ad Evt.:
Indlæg fra Ghita Jensen:
Ghita Jensen valgte at fremlægge sit indlæg under punktet Evt. for at begrænse efterfølgende snakken i krogene, da Ghita Jensen torsdag den 28. oktober 2011 modtog en e-mail fra John Jensen indeholdende en skematisk oversigt over arbejdsområder, som skulle gælde for 2012. Ghita Jensen oplyste, at listen indeholdt tre punkter, nemlig at Ghita Jensen skulle fortsætte arbejdet med årbogen samt opdatering af hjemmesiden, som Ghita Jensen allerede havde gjort en stor del af året. Det tredje og sidste punkt indeholdt ønske om en ny racerepræsentant fra 2012.

Ghita Jensen lagde ikke skjul på, at hun var skuffet.

Fredag den 29. oktober 2011 sendte Ghita Jensen en e-mail til John Jensen. Ghita Jensen har dog ikke modtaget svar på denne e-mail, og Ghita Jensen spurgte på racemødet til, hvorvidt John Jensen havde ændret holdning til, at Ghita Jensen skal stå for årbog og hjemmeside. Hertil svarede John Jensen, at der i e-mailen ikke var spørgsmål, hvorfor der ikke blev svaret på den. John Jensen ønskede stadig, at Ghita Jensen varetog disse opgaver. Ghita Jensen oplyser, at hun fortsætter arbejdet med årbogen som hidtil under de andre forskellige racereprænsentanter. Med hensyn til hjemmesiden oplyser Ghita Jensen, at hun alene vil påtage sig fortsat at opdatere udstillingsresultater samt det, der har med udstillingsresultater, årbog, pointlister, årspokaler og nye champions at gøre. Øvrig opdatering af hjemmesiden overlades til John Jensen selv at sørge for.

Ghita Jensen oplyste, at hun som racerepræsentant er blevet bedt om at være kontaktperson til Sundhedsudvalget, der nu er udstyret med helt nye tiltag og materiale på hjemmesiden, og senest er det lykkes at få gennemført online indberetning på hjemmesiden, hvilket var årets store målsætning.

Ghita Jensen oplyste, at der lige havde været afholdt møde i Cairngruppen Øst, og at næste projekt bliver mentalbeskrivelse, som forhåbentlig afvikles i 2012.

Da Ghita Jensen ikke har modtaget nogen tilbagemelding på hendes mail til John Jensen, konkluderede hun, at der stod en ny racerepræsentant klar til overtage hendes post, og at hun derfor ville trække sig fra posten. Ghita Jensen spurgte, om vedkommende var til stede i forsamlingen, eller om John Jensen ville oplyse, hvem personen var, men John Jensen oplyste, at det ville han ikke svare på, og at det ville falde på plads i løbet af ganske få dage.

Brita Thomsen spurgte Peter Nielsen, om man som racerepræsentant er forpligtet til at udtale sig om på et racemøde, hvem en eventuel ny racerepræsentant er, og har man som racerepræsentant pligt til at give nogen forklaring på, at man vælger en ny racerepræsentant. Peter Nielsen svarede: Nej det har en racerepræsentant ikke pligt til.

Tine Mathari udtrykte forundring og gav udtryk for at sidde tilbage med en ubehagelig fornemmelse over, at udvalgene ikke var blevet informeret.

Ghita Jensen takkede for det gode og intense samarbejde i Cairngruppen Øst og i Sundhedsudvalget.

Lotte Thomsen gav udtryk for, at man skulle være glade for, at Ghita Jensen ville fortsætte årbogen og opdatering af hjemmesidens udstillingsresultater.

Ghita Jensen blev af forsamlingen takket for sit store arbejde og engagement med klapsalver.

Peter Nielsen bemærkede i den forbindelse, at henhold til gældende love/og regler i Dansk Terrier Klub, kan den kommende racerepræsentant ikke begynde før 1. januar, derfor fortsætter Ghita Jensen som racerepræsentant indtil årsskiftet.

Annoncer i den kommende årbog:
Ghita Jensen oplyste, at hun havde sendt et forslag til annoncepriser til John Jensen, men endnu ikke havde fået en tilbagemelding. De foreslåede priser var kr. 1.000,- for 2 hele sider, kr. 600,- for 1 helside og kr. 350,- for Ω side. Disse priser blev godkendt.

Diverse vedrørende årbøger m.v.:
Brita Thomsen giver udtryk for, at hjemmesidens hoveder af gamle billeder fra Kennel Lennox på hjemmesiden kan misforstås med hensyn til racens udseende, og foreslår derfor, at disse billeder ikke trykkes på årbogens for- og bagside. Forslag til årbogens for- og bagside modtages inden 1. december 2011.

Lotte Thomsen, Charlotte Mikkelsen og Satu Järvinen ønsker at nedsætte i et udvalg med henblik på at udarbejde nye informationer til årbogen, hvilket kunne være gennemførte parringskombination og hvalperegistreringer, hvilke oplysninger kan hentes via Hundeweb, jf. ovenfor.

Camilla Jay forespurgte til, om der bliver fulgt op på annoncesalget i årbøgerne, altså hvorvidt der tages telefonisk kontakt til opdrættere, der ikke havde bestilt en annonce til årbogen. Ghita Jensen oplyste, at det gør der ikke.

Udstillingskritikker, herunder klager:
Søren Thomsen opfordrer alle til at kontrollere kritikker i forbindelse med udstillinger for at undgå fejl i dem. Man skal sikre sig nøje, at de er udfyldt korrekt. Peter Nielsen oplyser, at det på de seneste har været konstateret en del fejl i præmielisten, og at dette forhold er påtalt overfor udstillingslederen.

Der blev bragt et emne på banen med, "hvordan forholder man sig til god opførsel/chikanering i udstillingsringen?". Brita Thomsen spurgte: Hvad sker der, når man indgiver en klage på en anden persons opførsel i udstillingsringen. John Jensen forklarede proceduren herfor.

John Jensen oplyser, at såfremt man har klager i forbindelse med udstillinger, skal de afleveres skriftligt samtidig med et indbetalt klagegebyr. Klagen behandles, hvis det er muligt, på dagen, og afgørelsen kommer. Får man medhold, tilbagebetales klagegebyret. Brita Thomsen spørger til, hvordan klageadgangen faktisk er. Peter Nielsen oplyser, at såfremt den ikke bliver afgjort på dagen, bliver den videregivet til bestyrelsen og henviser i øvrigt til sidste Terrier Nyt, nr. 5 for oktober 2011, hvor reglerne herfor kan læses.

Afstemning vedrørende indkøb af dommerkritikker:
Ved afstemning blev det godkendt, at John Jensen må bruge kr. 260,- fra Cairngruppens konto til indkøb af dommerkritikker med henblik på eventuel undersøgelse, jf. ovenfor, indtil andet bliver bestemt på et racemøde.

Referent, den 30. oktober 2011
Henriette Holck


Referatet godkendt den Ö oktober 2011

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
Peter Nielsen
dirigent