Retningslinier for racerepræsentantskabet i DTK

§ 1. Formål

Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers særlige interesser i Dansk Terrier Klub.

§ 2. Valg

2.1 Valgbarhed følger DTK’s love - dog med den indskrænkning, at valgbarhed og stemmeberettigelse kun finder sted inden for de enkelte racer. Stemmeberettigelse kræver min. 3 mdr.s medlemskab af DTK
2.2 Betingelsen for at være valgbar og stemmeberettiget i en race er, at man er ejer af den pågældende race og opfylder DTK’s love § 5 stk. 5 og § 16 stk. 2
2.3 Der er valg til racerepræsentantskabet på lige år.
2.4 Forslag til kandidater skal være DTK’s formand i hænde senest 1. juli i valgåret.
2.5 Kandidater, der ønsker at modtage valg, skal opstille deres kandidatur senest 1. juli i valgåret til DTK’s formand, skriftligt.
2.6 Det påhviler den siddende ansvarshavende racerepræsentant at nævne dette i racespalten i TN nr. 3 og skriftligt til bestyrelsens kontaktperson og til TN inden 1/5. Her nævner han/hun ligeledes, om han/hun ønsker genvalg.
2.7 Kandidaterne nævnes i TN nr. 4. Her indsættes ligeledes en stemmeseddel for de racer, hvor der skal være valg.
2.8 Stemmesedlerne skal være DTK’s eksterne revisor i hænde senest 31. August, her foretages første optælling, interne revisorer optæller 2. gang. Stemmesedlerne opbevares 30 dage hos intern revisor, herefter er der ikke længere mulighed for at fremkomme med klager i forhold til valget.
2.9 almindelige stemmeflertal blandt racegruppens medlemmer afgør, hvem af kandidaterne der skal beklæde posten som ansvarshavende racerepræsentant.
2.10 DTK’s interne revisorer tæller stemmerne op og kontakter formanden.
2.11 Den ansvarshavende racerep. udpeger selv sin racerepræsentant for et år ad gangen. Ønsker den ansvarshavende racerep. at udskifte sin racerepræsentant, skal dette meddeles skriftligt til bestyrelsens kontaktperson senest 1. december.
2.12 Navnet på racerepræsentanten offentliggøres senest i TN nr. 1 ulige år.
2.13 Racerepræsentanten kan afsættes af bestyrelsen, såfremt bestyrelsen finder tungtvejende grunde hertil, herunder dokumenteret bevidst misligholdelse af retningslinjerne.
2.14 De valgte ansvarshavende racerepræsentanter offentliggøres i TN nr. 5.
2.15 Er der ingen modkandidater, kan den siddende ansvarshavende racerep. fortsætte endnu en valgperiode såfremt de har meddelt deres kandidatur.
2.16 Er der ingen kandidater og ønsker den siddende racerepræsentant ikke at fortsætte, kan bestyrelsen udpege en ansvarshavende racerep.
2.17 Valgperioden er to år startende 1. januar - ulige år.
2.18 Tillidsposter indenfor racen kan besættes med medlemmer, der aktuelt ikke ejer racen, f.eks. gamle opdrættere, der ikke mere er aktive, men som har stor viden om racen. Racerepræsentantskabet skal give samtykke til dette og kan evt. tage bestyrelsen med på råd.

§ 3. Fratræden

3.1 Hvis den ansvarshavende racerep. ønsker at fratræde midt i en valgperiode, skal dette meddeles bestyrelsen skriftligt. Når bestyrelsen har accepteret ønsket, vil det blive meddelt i førstkommende TN og på klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelse af kandidatforslag til nyvalg. Listen med kandidatforslag, vil blive offentliggjort i TN sammen med stemmeseddel og deadline for stemmeafgivelse. Den ansvarshavende racerepræsentant kan fortsætte arbejdet, til der er valgt en ny ansvarshavende racerep.
3.2 Såfremt racerepræsentanten ønsker at fratræde, meddeles dette skriftligt til bestyrelsen og den ansvarshavende racerep. Herefter kan sidstnævnte udpege en ny racerepræsentant for resten af valgperioden.
3.3 Når den ansvarshavende racerepræsentant fratræder, skal alt materiale han/hun har modtaget tilsendes den nye ansvarshavende racerepræsentant indenfor 14 dage.
3.4 Regnskab sendes til hovedkassereren, og pengene overføres til hovedkassen.

§ 4. Rettigheder og pligter

4.1 Den ansvarshavende racerepræsentant får ved tiltræden udleveret diverse materialer tilhørende racen.
Al modtaget materiale og materiale der i perioden udarbejdes af racerepræsentanten/racegruppen, tilhører til enhver tid Dansk Terrier Klub som har fuld brugsret til materialet. Ved fratrædelse skal al materiale overdrages til hovedbestyrelsen i DTK. Udarbejder racen sider på sociale medier, tilhører disse også Dansk Terrier Klub samt indholdet af disse. Der skal endvidere altid bruges klubbens officielle logo på materialet samt sider.
Hjemmeside: Racen skal gøre brug af DTK´s officielle hjemmeside og oprette/opdatere en sådan, via DTK Webteam. Det er ikke tilladt at oprette nye hjemmesider udenfor DTK regi, og det er ikke tilladt at bruge DTK midler til betaling af en ekstern hjemmeside. Endvidere er det ikke tilladt at oprette hjemmesider der ejes og drives i privat regi.
Opdrætterliste på DTK’s hjemmeside og racens hjemmeside må udelukkende nævne opdrættere, der er medlemmer af Dansk Terrier Klub. Sociale medier: Alle officielle sider der oprettes, er DTK ejendom og skal overdrages til DTK om nødvendigt. Al indhold, tekst og billeder på disse sider er til enhver tid DTK´s ejendom.
4.2 Både den ansvarshavende og racerepræsentanten kan rekvirere en medlemsliste over racemedlemmerne i DTK’s sekretariat, dog maksimum 6 gange årligt. Dog bør racerepræsentanten orientere den ansvarshavende om dette. Listen må kun
anvendes i DTK- regi og må på ingen måde anvendes kommercielt. Bestyrelsen kan i specielle tilfælde fravige dette. I perioden fra der er begæret/udskrevet valg og til valget er gennemført, udskrives der ikke medlemslister.
Racegruppens medlemmer skal 1 x årligt meddele racerepræsentanten om ændringer i ejerskabsforhold.
4.3 Racerepræsentanterne er såvel racens som DTK’s officielle ansigter/stemmer og forpligtiger sig til at arbejde for udbredelse af kendskab til såvel race som klub.
4.4 Racerepræsentanterne skal arbejde i racens interesse og vise loyalitet og samarbejdsvilje over for alle medlemmer af racen og klubben.
4.5 Den ansvarshavende racerepræsentant modtager fra DKK og DTK præmieringslister fra alle udstillinger samt alle papirer vedrørende racen. Disse papirer skal opbevares og tilbageleveres til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for racerne efter endt valgperiode.
4.6 Racerepræsentanterne skal afholde racemøde 1 x årligt, hvor alle medlemmer inviteres. Mødet kan aflyses ved mindre end 5 tilmeldinger. Hvis der blandt racemedlemmerne fremsendes ønske om det, kan der afholdes ekstraordinært racemøde. Indbydelse via TN eller i specielle tilfælde pr. brev. Bestyrelsen kan deltage i mødet.
4.7 I de racer, hvor der er tiltrådt ny ansvarshavende racerepræsentant, skal der indkaldes til racemøde i februar-nr. af TN, således at der kan afholdes racemøde inden for de første 6 mdr. i den nye valgperiode. Dog kan der efter aftale med bestyrelsen aftales andet.
4.8 Dagsorden for racemødet bør udsendes til deltagerne 14 dage inden mødet afholdes. Alle medlemmer i racegruppen kan sætte punkter på dagsordenen.
4.9 Racerepræsentanterne skal tages med på råd i fastsættelse af regler for avl og opdræt. De er i disse forhold ansvarlige for, at alles meninger forelægges bestyrelsen inden endelig beslutning tages. Praksis vil være, at bestyrelsen lægger forslag frem til afstemning for racens medlemmer ved annoncering i TN.
4.10 Der kan ikke foretages urafstemning i racegruppen om avlsrestriktioner, før emnet har været behandlet og vedtaget ved afstemning på et racemøde.
4.11 Sender racerepræsentanterne materiale ud til racegruppen, skal bestyrelsens kontaktperson have kopi.
4.12 Bestyrelsen skal rådføre sig med racerepræsentanterne i dispensationssager, der vedrører avlsgodkendelse.
4.13 Racerepræsentanterne har en forpligtigelse til at orientere om arrangementer under racen i TN og på racens hjemmeside, således at disse bliver bekendt for alle medlemmer af DTK, men specielt for racens medlemmer.
4.14 Hver racegruppe kan disponere over en side i TN. Yderligere pladsbehov aftales med redaktøren.
4.15 Racerepræsentanterne bestræber sig på at der sendes indlæg eller info om racen i racespalten i TN og på hjemmesiden.
4.16 Racerepræsentanterne opfordres til samarbejde med andre racer og med DTK’s kredse.
4.17 Racerepræsentanterne skal besvare alle henvendelser vedrørende racen inden 14 dage.
4.18 Racerepræsentanterne er ansvarlige for at DTK’s bestyrelse, racesiden og TN gøres bekendt med deres adresse-, telefon- og e-mail-ændringer, således at lister altid er ajourført.
4.19 Racerepræsentanterne kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver indenfor racen.
4.20 Racerepræsentanterne skal ved henvendelse vedr. hvalpeforespørgelse henvise til hvalpelister hos hhv. DKK og DTK og må ikke forfordele egne eller andres hvalpe.
4.21 Den ansvarshavende racerepræsentant kan kræve dokumentation for ejerskab af racen, såfremt der opstår tvivl om dette i forbindelse med valg indenfor racen.

§ 5. Økonomi

5.1 Racegruppen har egen økonomi - baseret på indtægter ved aktiviteter i racen.
Ved arrangementer der økonomisk har potentiale til at overstige racens kassebeholdning skal der forud for arrangementet foreligge en ansøgning samt et af bestyrelsen i DTK godkendt budget. DTK dækker efter et godkendt budget et evt. underskud.
Regnskab skal udarbejdes for alle arrangementer uanset, type og skal indgå i årsregnskabet som tilgængelige bilag. DTK´s officielle regnskabsark skal benyttes.
5.2 Racegruppen kan ansøge DTK’s bestyrelse om økonomisk tilskud i forbindelse med afholdelse af et race-arrangement eller deltagelse for racerepræsentanterne i diverse møder.
5.3 Det påhviler den ansvarshavende racerepræsentant at føre regnskabet for racen.
5.4 Regnskabet skal være tilgængeligt for DTK’s bestyrelse og revision, og på opfordring af bestyrelsen fremsendes inden 14 dage.
5.5 Regnskabet for racen lægges frem ved det årlige racemøde (såfremt et sådant afholdes). Årsregnskab kan rekvireres af racegruppens medlemmer.
5.6 Racegruppernes regnskabsår følger kalenderåret.
5.7 Regnskabet og kopi af årsopgørelse fra bank skal indsendes til DTK’s bestyrelse (kasserer) senest den 1.februar. Regnskabet indgår i klubbens årsregnskab.
5.8 DTK´s bestyrelse opretter i samarbejde med racerepræsentanterne en konto hvor begge racerepræsentanter har adgang.
5.9 DTK´s bestyrelse godkender, at der bruges et max beløb på 350 kr pr. person fra racens kassebeholdning, til sociale arrangementer 1 x årligt. Den samlede udgift må max være 10 % af indestående.
Ønsker man i særtilfælde at øge beløbet, skal der indsendes ansøgning til DTK´s bestyrelse, senest 1 måned før arrangementet afholdes. Sociale arrangementer kan være f.eks. julefrokost afslutning etc.

§ 6. Internet

6.1 DTK har en officiel hjemmeside: http://www.dansk-terrier-klub.dk
6.2 Hver terrierrace har et link på denne hjemmeside.
6.3 Racerepræsentanterne kan udarbejde en officiel racehjemmeside, som de er ansvarlige for. Hjælp til udarbejdelse af en sådan hjemmeside fås ved henvendelse til DTK’s web-master.
6.4 Racen må få sin web-adresse i TN under logoet i racespalten.
6.5 Racens hjemmeside må ikke være kommerciel.
6.6 Racens hjemmeside må ikke indeholde hvalpelister, men hvis de er opført på DTK’s officielle hvalpeliste, kan opdrætteren få et link på racens hjemmeside til sine hvalpe på DTK’s hvalpeliste.
6.7 Racens hjemmeside skal indeholde oplysninger om: Racen, arrangementer, oversigt over kenneler, hvor indehaveren er medlem af DTK samt oplysninger af almen interesse for racen, herunder racestandarden. Opdrætterliste på DTK’s hjemmeside og racens hjemmeside må udelukkende nævne opdrættere, der er medlemmer af Dansk Terrier Klub.
6.8 Racerepræsentanterne er ansvarlige for opdateringer. Bestyrelsen i DTK er hovedansvarlig for racernes hjemmesider og dets indhold. Bestyrelsen kan pålægge racerepræsentanten at siden revideres ved at begære informationer sat på eller taget af.

§ 7. Skuer

7.1 Skuer kan arrangeres af kredsbestyrelser eller racerepræsentanter, flere sammen eller hver for sig.
7.2 Ansøgningen om afholdelse af skue med oplysning om dommerønske, sted og dato sendes til bestyrelsens kontaktperson til udstillinger tidligst 12 måneder og senest 4 måneder før den ønskede afholdelse.
7.3 Efter modtagelse af en godkendelse udarbejdes der indbydelse til skuet til brug i Terrier Nyt og på hjemmesiden
7.4 Sker der ændringer vedr. dommer eller sted, skal dette straks meddeles bestyrelsens kontaktperson.
7.5 Der kan kun deltage racer, der er med i Dansk Terrier Klub, og de skal være stambogsført af DKK eller anden FCI-anerkendt organisation.
7.6 Afviklingen ledes af en af arrangøren udpeget skueleder, der skal sikre forsvarlige forhold samt forpligtiger sig til at følge DTK’s /DKK’s regler for skuer.
7.7 Kredsen/racerepræsentanten fastsætter selv deres anmeldelsesgebyrer.
7.8 Der kan på dagen arrangeres konkurrencer i f.eks. barn og hund, juniorhandling, parklasse, avls- og opdrætsklasse m.m.
7.9 Ved præmiering med kort/bånd følges DKK’s regler for disse, bemærk at der ikke kan tildeles Certifikat på skuer.
7.10 Eksempel på klasseinddeling på skuer:
Babyklasse
3-6 mdr.
Hvalpeklasse
6-9 mdr.
Juniorklasse
9-18 mdr.
Mellemklasse
15-24 mdr.
Åbenklasse
over 15 mdr.
Brugshundeklasse
Champion klasse (alle danske og udenlandske champions)
Veteranklasse
fyldt 8 år
Den klasseinddeling, der benyttes, skal fremgå af indbydelsen eller af tilmeldingsblanketten.
7.11 Vedr.: Godtgørelser og gebyrer:
Skuelederen – gebyr efter aftale med arrangør.
Kørselsgodtgørelse til dommer, ringpersonale og skueleder efter Statens Høje Takst, med mindre andet er aftalt på forhånd.
Dagpenge til dommer og ringpersonale efter DTK’s regler, eller arrangøren kan ved indbydelsen lave en speciel betalingsordning, hvis dette er i klubbens interesse.
7.12 Penge vedr. skuet må ikke indsættes på privat konto, men skal indsættes på racens/kredsens konto. Senest 14 dage efter skuet.
7.13 Bestyrelsens kontaktperson tilsendes et katalog umiddelbart efter skuet.
Der henvises endvidere til DKK’s regler for skuer.

§ 8. Raceudstillinger

8.1 De racer, der ønsker at afholde en certifikatudstilling selv eller sammen med enkelte andre racer, skal sende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen mindst 12 mdr. før udstillingen ønskes afholdt.
8.2 Samme race kan højst få godkendt en ansøgning hvert 3. år.
8.3 I ansøgningen skal dato, sted og dommer (navn og adresse) være anført.
8.4 Ansøgningen skal også indeholde en begrundelse for afholdelsen af udstillingen, f.eks. et jubilæum.
8.5 Det er racens opgave selv at indhente forhåndstilkendegivelse om den pågældende dommer. Derefter overgives ansøgningen til Udstillingsudvalget.
8.6 Ønsker racen efterfølgende at foretage dommerændring eller at flytte udstillingen, skal der søges skriftligt om dette.
8.7 Hvis det er en én dags DTK-udstilling, så kan raceudstillingen afholdes modsatte dag i samme weekend, hvis det er i samme landsdel.
8.8 Udstillingslederen skal naturligvis sørge for nøje at følge bestyrelsens anvisninger samt bestemmelserne i DKK’s reglement for udstillinger.

§ 9. Racerepræsentantskabsmøder

9.1 Afholdes 1 gang årligt, oftest inden for de første 3 mdr. af året. Der indkaldes via TN eller med et personligt brev eller på mail til alle.
9.2 På dette møde diskuteres alt vedrørende tillidshvervet som racerepræsentant.
9.3 DTK’s bestyrelse yder fast tilskud på max kr. 500,00 pr. deltager for de racer, der ikke selv har kassebeholdning.
9.4 Ca. 14 dage inden mødet udsendes en deltagerliste samt en dagsorden, således at man har mulighed for at arrangere samkørsel og forberede sig.

§ 10. Årskonkurrencer

10.1 Racerepræsentanterne kan arrangere årskonkurrencer i deres race, såfremt de selv eller et flertal af medlemmerne i racen ønsker det.
10.2 Årets hund/hunde i racen kåres ud fra disse konkurrencer.
10.3 Pointsystemet, der anvendes til ovennævnte konkurrence, er individuelt fra race til race. DTK har udarbejdet et pointsystem, der kan benyttes, såfremt racegruppen ønsker dette. Denne beregningsmodel offentliggøres i TN nr. 4.
10.4 I TN 3. juni indkalder redaktionen forslag til pointberegning. Disse forslag skal være den ansvarshavende racerepræsentant i hænde så betids, at forslagene kan offentliggøres i TN 4. august, debat og stemmeseddel i TN 5. oktober, offentliggørelse af gældende pointsystem for det kommende år i TN 6. december. Indkomne forslag skal til afstemning mod det eksisterende.
10.5 Ved stemmelighed er det det eksisterende der fortsætter.
10.6 Beregningerne er gældende fra 1. januar.
10.7 Pointberegningen kan ikke ændres midt i et udstillings år.
10.8 Racerepræsentanterne holder regnskab med pointtildeling til kåring af Årets…….
10.9 Årets……offentliggøres i TN 6 eller TN 1 meget gerne med billeder. Racerepræsentanterne er ansvarlige for dette.
10.10 Hvis racen afholder Årskonkurrence, er det den ansvarshavende racerepræsentants pligt at indsende oplysningerne om ”Årets hund i racen” snarest efter, at årets sidste udstilling er afholdt, til bestyrelsens kontaktperson for racerne.
Oplysningerne skal være: Hundens evt. titler, stambogsnavn og nummer samt ejers navn og adresse.

§ 11. Diverse

11.1 Brevpapir med DTK’s logo skal benyttes og kan rekvireres hos sekretariatet.
11.2 Mærkater til f.eks. kuverter med DTK’s logo kan rekvireres hos sekretariatet.
11.3 Såfremt der i DTK sker ændringer, som vedkommer racerepræsentanterne, vil de modtage disse og andre relevante oplysninger via mail eller pr. brev.
11.4 Racerepræsentanterne kan indsende forslag til ændringer af retningslinjerne til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for racerne, senest den 31. december. (Forslagene behandles på et bestyrelsesmøde og forelægges på racerepræsentantskabsmødet.)

Dansk Terrier Klubs bestyrelse.
12. april 2014
Opdateret den 27. april 2014